Oznamy
Sem vložte podnadpis

Pstruh dúhový

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom, že dňa 09/04/2019 bola vysadená násada pstruha dúhového PD2 do revírov VN Bolešov - Gilianka, č.r.3-4930-1-1 a Rybníky Prejta - Vystrkov č.1,2,3. č.r.3-3490-4-1.

ZÁKAZ LOVU RÝB

Na Štrkovisku Dubnička 3-4100-1

V čase od 15.3. do 31.5.

Obmedzenie výkonu rybárskeho práva vyplýva zo Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 435/2009, ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko.

Výklad ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) Vykonávacej vyhlášky

Nižšie si môžete pozrieť výklad Ministerstva životného prostredia k ustanoveniu § 14 ods. 2 písm. a) vykonávacej vyhlášky k zákonu o rybárstve.

Domáci rybársky poriadok

Oznamujeme Vám, že v sekcii "Legislatíva" je zverejnený nový "Domáci rybársky poriadok" platný od roku 2019. Poriadok bol vydaný z dôvodu rekodifikácie rybárskeho práva. Zároveň je tu zverejnený nový zákon a vyhláška.

Veterinárne opatrenie 

VN Liptovská Mara

Dňa 29. júna 2017 bol vykonaný úradný odber vzorky ryby boleňa dravého v rámci Monitoringu poľovnej zveri a rýb na rok 2017 na rybárskom revíre č. 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara.  V rámci vykonaného vyšetrenia bolo vo vzorke boleňa dravého zaznamenané prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ortuti. Dňa 13. septembra 2017 bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Liptovský Mikuláš vydané veterinárne opatrenie č. 1649/2017. Na základe tohto veterinárneho opatrenia vás informujeme, aby ste si na VN Liptovská Mara neprivlastňovali boleňa dravého z dôvodu rizika pre zdravie ľudí.

D ô l e ž i t é ! ! !
Doplnenie veterinárnych opatrení č.1649/2017 zo dňa 13. 9. 2017
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši, na základe výsledkov vyšetrenia rýb, podľa § 8, ods.3, písmeno d) Zákona č. 39/2007 Z.z. n a r i a ď u j e užívateľovi revíru : 1. Preukázateľne informovať členov SRZ a osoby, ktoré majú vydané povolenie na lov rýb na VN Liptovská Mara o výsledkoch nadlimitných hodnôt ortuti v rybách ( boleň dravý a zubáč veľkoústy ) a o možnom riziku pre zdravie ľudí po konzumácii takýchto rýb, pochádzajúcich z revíru VN Liptovská Mara. 2. Zákaz privlastňovania si rýb: boleň dravý a zubáč veľkoústy a uplatňovať spôsob lovu formou "chyť a pusť" s platnosťou od 1. 1. 2018 do odvolania.