Oznamy
Sem vložte podnadpis

Násada kapra rybničného (K3)

Oznamujeme Vám, že dňa 20.11.2018, 23.11.2018 a 28.11.2012 bola do revíru Štrkovisko Dubnička, Štrkovisko Ilava, VN Prejta-dolná, VN Prejta-horná a VN Slávnica, vysadená násada kapra rybničného 3 ročného. Lov dravcov povolený.

Lov rýb povolený od 12.12.2018 .

Nový zákon o rybárstve


Dňa 13.06.2018 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na prijatí  Zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon si môžete stiahnuť  nižšie.

Veterinárne opatrenie 

VN Liptovská Mara

Dňa 29. júna 2017 bol vykonaný úradný odber vzorky ryby boleňa dravého v rámci Monitoringu poľovnej zveri a rýb na rok 2017 na rybárskom revíre č. 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara.  V rámci vykonaného vyšetrenia bolo vo vzorke boleňa dravého zaznamenané prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ortuti. Dňa 13. septembra 2017 bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Liptovský Mikuláš vydané veterinárne opatrenie č. 1649/2017. Na základe tohto veterinárneho opatrenia vás informujeme, aby ste si na VN Liptovská Mara neprivlastňovali boleňa dravého z dôvodu rizika pre zdravie ľudí.

D ô l e ž i t é ! ! !
Doplnenie veterinárnych opatrení č.1649/2017 zo dňa 13. 9. 2017
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši, na základe výsledkov vyšetrenia rýb, podľa § 8, ods.3, písmeno d) Zákona č. 39/2007 Z.z. n a r i a ď u j e užívateľovi revíru : 1. Preukázateľne informovať členov SRZ a osoby, ktoré majú vydané povolenie na lov rýb na VN Liptovská Mara o výsledkoch nadlimitných hodnôt ortuti v rybách ( boleň dravý a zubáč veľkoústy ) a o možnom riziku pre zdravie ľudí po konzumácii takýchto rýb, pochádzajúcich z revíru VN Liptovská Mara. 2. Zákaz privlastňovania si rýb: boleň dravý a zubáč veľkoústy a uplatňovať spôsob lovu formou "chyť a pusť" s platnosťou od 1. 1. 2018 do odvolania.