Oznamy
Sem vložte podnadpis

Násada pstruha potočného a dúhového

Oznamujeme Vám, že dňa 06.04.2018 bola do revírov VN Gilianka a VN Vystrkov vysadená násada pstruha dúhového 2 ročného. Pstruh potočný 2 ročný bol vysadený do revírov Porubský, Podhradský a Tovarský potok.

Petícia

Týmto by sme Vás chceli požiadať o podporenie petície, ktorej cieľom je záchrana Slovenského rybárstva. Novelou zákona o rybárstve môžeme prísť o možnosť loviť na našich doterajších revíroch resp. náš koníček sa podstatne predraží, keďže štát chce odovzdať rybárske právo aj do rúk iných subjektov, čím dochádza defacto k privatizácii vôd https://zarybarstvo.sk//

https://zarybarstvo.sk/"

2% dane

SRZ MsO Dubnica nad Váhom zverejnilo tlačivo na poukázanie 2% zo zaplatenej dane. Stiahnuť a vypísať si ho môžete nižšie. Ďakujeme za podporu.


VÝZVA k účasti na petícii !!!

Vážení členovia Rady a KK SRZ, vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ, vážení kolegovia, vážení priaznivci všeľudového rybárstva!


      V nadväznosti na všetky informácie týkajúce sa petície za zachovanie rybárstva na Slovensku v súčasnej podobe, by sme Vás radi informovali o spustení internetovej stránky zarybarstvo.sk, na ktorej je oddnes možné elektronickým hlasovaním prispieť svojím podpisom k podpore rybárstva. Zároveň sme spustili aj sprievodnú stránku na sociálnej sieti Facebook, na ktorej budeme rovnako uverejňovať všetky aktuálne informácie týkajúce sa samotnej petície, ktorú môžete nájsť zadaním textu vo Facebookovom vyhľadávači: Petícia za záchranu rybárstva na Slovensku.

      Preto Vás chceme požiadať o akúkoľvek formu podpory, či už zdieľaním na stránkach organizácie, mailami či na Facebooku...

Potrebujeme získať minimálne 100 000 podpisov, preto akákoľvek forma podpory pomôže.

Veterinárne opatrenie 

VN Liptovská Mara

Dňa 29. júna 2017 bol vykonaný úradný odber vzorky ryby boleňa dravého v rámci Monitoringu poľovnej zveri a rýb na rok 2017 na rybárskom revíre č. 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara.  V rámci vykonaného vyšetrenia bolo vo vzorke boleňa dravého zaznamenané prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ortuti. Dňa 13. septembra 2017 bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Liptovský Mikuláš vydané veterinárne opatrenie č. 1649/2017. Na základe tohto veterinárneho opatrenia vás informujeme, aby ste si na VN Liptovská Mara neprivlastňovali boleňa dravého z dôvodu rizika pre zdravie ľudí.

D ô l e ž i t é ! ! !
Doplnenie veterinárnych opatrení č.1649/2017 zo dňa 13. 9. 2017
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši, na základe výsledkov vyšetrenia rýb, podľa § 8, ods.3, písmeno d) Zákona č. 39/2007 Z.z. n a r i a ď u j e užívateľovi revíru : 1. Preukázateľne informovať členov SRZ a osoby, ktoré majú vydané povolenie na lov rýb na VN Liptovská Mara o výsledkoch nadlimitných hodnôt ortuti v rybách ( boleň dravý a zubáč veľkoústy ) a o možnom riziku pre zdravie ľudí po konzumácii takýchto rýb, pochádzajúcich z revíru VN Liptovská Mara. 2. Zákaz privlastňovania si rýb: boleň dravý a zubáč veľkoústy a uplatňovať spôsob lovu formou "chyť a pusť" s platnosťou od 1. 1. 2018 do odvolania.