Brigády
Sem vložte podnadpis

Brigády jar 2018

Dátum               revír                                         zraz                                    vedúci

10.03.2018       Kolačínsky potok               Pri Klondajku                           Čupalka V.

17.03.2018        VN Gilianka a potok         VN Gilianka                              Cucík L.

24.03.2018       Štrkovňa Dubnička            Pod motorestom                     Kramár A.

07.04.2018       Štrkovňa Dubnička            Pod motorestom                      Grúlik M.

14.04.2018        VN Slávnica                        Pri chatke                                 Hlúšek D.

So sebou si zoberte: lopatu, pílu, krompáč, sekeru, pílku, nožnice, krovinorez, igel. vrecia a ochranné pomôcky. 

  1. Držiteľ kaprovej povolenky je povinný odrobiť 10 brigádnických hodín.
  2. Držiteľ kaprovej a pstruhovej povolenky je povinný odrobiť 15 brigádnických hodín.

Brigádnická činnosť a vodné toky

Nielen vodohospodári, ale aj rybári majú povinnosť strať sa o svoje revíri. Táto starostlivosť spočíva predovšetkým v údržbe vodných stavieb, ako brehov, hrádzí, výpustov, prepadov, ale aj samotných vodných plôch a ich okolia. Ďalšou dôležitou úlohou je vytváranie podmienok pre neres rýb a podieľanie sa na výlove chovných rybníkov, tokov alebo vypustených vodných diel pri ich údržbe a opravách (rybári by si mali uvedomiť, že rybia osádka bola a je dotovaná z ich peňazí).

Výrazné zásahy do vodných tokov (regulácia)

V poslednom období sa v dôsledku povodní pristúpilo k masívnemu regulovaniu vodných tokov. Keď sa prejdem popri zregulovanom toku je mi do plaču. Prečo? Pretože, mám pocit, že projekt robil niekto nekompetentný, mylne sa domnievajúci, že dobrá regulácia spočíva v rýchlom odtečení vody. Zabúda sa však na to, že voda je veľmi dôležitým prvkom našej prírody a prvoradým záujmom by malo byť jej udržiavanie v krajine. Povodne nie sú dôsledkom klimatických zmien, ale toho, že sme prestali robiť správne opatrenia. Odlesňovanie krajiny, nesprávne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy (napríklad len smer brázdy má veľmi veľký význam pre udržanie vody a jej prenikanie do podložia), výsadba plodín nezachytávajúcich vlahu, vysušovanie mokradí, uväznenie potokov a riek do hrádzi bez možnosti meandrovania a kľukatenia sa krajinou, zánik záplavových území (sihotí a mokradí), rybári prestali budovať kaskády a podobne. To všetko má za následok,nielen následné povodne, ale aj postupné znižovanie hladiny podzemných vôd.

Reguláciou sa rozumie u násvyrovnávanie toku, spevňovanie (vydláždenie) brehov a dna, zvýšení ochrannejhrádze. Tieto sa robia predovšetkýmna odvedenie vodyv obdobíjarného topenia sa snehu a letnýchprívalovýchzrážok. To takéto toky spĺňajú, avšak v prípade tzv. storočnýchvôd, keď ma extrémnemnožstvo vody pretiecť korytom, nastavajú často problémy s katastrofálnyminásledkami. Nesprávnou reguláciou sa zvyšuje rýchlosťvodného toku, valiaca sa voda naberá na sile a svojou ničivou energiouničí všetko čo jej stojí v ceste. To má za následok, že hladina vody sa postupne zvyšuje, až riečne koryto tento nápornevydrží a rieka sa rozvodní. Ničivá sila vody je veľká a odplavuje aj mnohotonové objekty. Vtedy zisťujeme, že spevnenie brehov nie je dostačujúce a vo vidine regulácie sme zabudli na záplavovéinundačné plochy. Pritom sú to plochyrozsiahlych oblastí pozdĺž tokov, do ktorých sa prebytočná voda v čase extrémnych prietokov rozlieva a zaplavuje ich a týmodľahči vlastné koryto, ktorým voda pozvoľna odteká. Postupne sme zničili lužné lesy, ktorésú schopné odoberať obrovské množstvo vody a nedocenili sme úlohu suchých poldrov.To všetko sa odráža aj na stave populácii rýb a vodných živočíchov, ktorým tak bránime v rozmnožovaní na zatopených lúkach a pobrežných porastoch.

Údržba brehov

Mnohé z rybárskych organizácii obhospodarujú nielen stojaté, ale aj tečúce vody, kde by ich brigádnická činnosť mala smerovať predovšetkým do čistenia brehov od naplavených odpadkov, ktorých je pri vode z roka na rok viac a viac. Je to dôsledok nelegálnych skládok, ktorá vznikajú v blízkosti riek. Tieto nevytvárajú len rybári a kúpajúci sa, ale aj bežní občania, ktorí namiesto vyvezenia odpadu na zberný dvor, alebo legálnu skládku vyhodia vrecia s odpadom, alebo tento vysypú, kdekoľvek pri vode. Opravy a spevnenia brehov sú v kompetencii správcu vodného toku.

Údržba vzdutí

Na niektorých potokoch a tokoch sú vybudované vzdutia, ktoré predstavujúpodstatnúprekážky vo vodnom toku. Ich účelom je zadržaťobrovsky tlak vyvolanývaliacou sa vodou. Neudržovanévzdutie môže pri svojom zlom technickom stave v čase povodni spôsobiť pri pretrhnutízáplavovúvlnu s ničivýminásledkami. Vzdutia a kaskádynajmä na malých tokoch predstavujú pre športovýchrybárovveľakrát prakticky jedinú možnosť vytvorenia životných podmienok pre ryby a tovďaka zvýšeniu hladiny, vytváraniu jám, kde sa môže ryba ukryť a prekysličovaniu vody.Pri brigádnickej činnosti je dôležité zamerať sa predovšetkým na vyčistenie, budovanie a obnovenie funkčnosti kaskád.

Odbahnenie tokov

Ide o činnosť, ktorá je plne v kompetencii správcu toku. Rybárske organizácie nedisponujú mechanizmami a ani dostatkom finančných prostriedkov, ktoré by im to umožnili. K zabahneniu dochádza predovšetkým v miestach, kde klesárýchlosťvodného toku. Najcitlivejšie miesta pre toto usadzovanie mechanickýchnečistôtsúúseky nad vzdutiami, v rozšírenívodných tokov a tiež pri vnútornom brehu riečneho ohybu. V dôsledku usadzovania vznikajú ostrovčeky a zúženia toku. Riešením je budovanie kaskád a využívanie sily vody v období topenia snehu a dažďov.

Brigádnická činnosť a stojaté vody

Pri údržbe stojatých vôd vznikajú obdobné problémy ako pri tečúcichvodách. Nemôžeme sa však až tak spoliehať na pomoc prírody. Jedna sa predovšetkýmo údržbubrehov,hrádzi, prepadov, stavidiel, vodných nádrži, rybníkova ich odbahňovanie.

Údržba hrádzí a bezpečnostných prepadov

Mnohé z rybárskych organizácii počas svojej existencie vybudovali nádrže a rybníky. Postupne však zistili, že ich vybudovanie bolo len začiatkom a o tieto sa treba starať. Rybník si vyžaduje pravidelnú kontrolu a údržbu hrádzi. Dôležite je všímať si napr. aj malé poškodeniev kamennom opevnení a prípadnéintenzívnejšie odplavovanie častíchrádze. Podobne je to aj pri bezpečnostných prepadoch. Veľmi nebezpečná je prehrádze a brehy činnosť vodných hlodavcov, ktoré svojimi dierami nebezpečne narušujú stabilitu brehova hrádzi, ale aj porasty rastlín, kríkov a stromov, ktoré svojim koreňovým systémovom, môžu výrazne prispieť k ich destabilizácii. Brigádnická činnosť je potom zameraná predovšetkým na čistenie a opravu poškodených častí.

Údržba stavidiel a výpustov

Stavidla a výpustysú zaťaženetlakom zadržiavanej vody. Na stavidla sa používajúnajmä vodorovne uložene a zámkami prepojenéforšne z tvrdého dreva. Ak sú trvalo ponorené, ich životnosť je takmer neobmedzená. Tieto je však potrebné pravidelne kontrolovať a v prípade poškodenia ich vymeniť. Ich dobrá funkčnosť je dôležitá pri zlovovaní rybníkov a nádrží.

Odbahnenie rybníkov a vodných nádrží

Odbahnenierybníkov a vodnýchnádrži je podobnýmproblémom ako pri vodných tokoch.Bahno sa usadzuje na veľkej časti dna, pričom sa prirodzene posúva od brehov smerom do najhlbšíchmiest rybníkaalebonádrže. Spočiatku jeprínosom pre ryby, pretože v ňom žijeveľké množstvo vodnýchživočíchov a rastie množstvo vodnýchrastlín, ktoréposkytujúrybámprirodzenúpotravu. Rokmisa však život v bahne redukuje a toto sa stávaneužívaným a toxickým. Manuálne odstraňovanie je veľmi náročné a okrem použitia bágra je možné použiť aj vyhŕňanie pomocou buldozera. Obe možnosti sú finančne náročné. Pre predĺženie životnosti, je vhodné v čase realizácie vytvoriť na prítoku tzv. kalovú jamu, kde sa časť kalov zachytáva. Pri rybníkoch sa nedá využiť vyplavenie pomocou snehových alebo dažďových vôd. V praxi som sa stretol s prípadom, keď majiteľ rybníka pomocou motorového člna a kotvy narušil bahno, ktoré následne po vypustení rybníka za pomoci hasičov vyplavoval von. Nešlo o veľkú vodnú plochu a takýto spôsob odbahnenia bol postačujúci.