Brigády
Sem vložte podnadpis

Brigády jar 2019

Dátum               revír                                         zraz                                    vedúci

16.03.2019        Kolačínsky potok              Klondajk                                     Čupalka V.    

23.03.2019       Krivoklátsky potok           Posledný dom Bohunice           Cucík Š.     

30.03.2019       Bolešovský potok            VN Gilianka                                Hlúšek D.

06.04.2019      Štrkovňa Dubnička           Pod motorestom                        Hlúšek D.

13.04.2019       Štrkovňa Dubnička           Pod motorestom                         Grúlik M.     

27.04.2019       VN Slávnica                      Pri chatke                                     Hlúšek D.
 

      

zraz je vždy o 7:30 h   

So sebou si zoberte: lopatu, pílu, krompáč, sekeru, pílku, nožnice, krovinorez, igel. vrecia a ochranné pomôcky. 

  1. Držiteľ kaprovej povolenky je povinný odrobiť 10 brigádnických hodín ročne.
  2. Držiteľ kaprovej a pstruhovej povolenky je povinný odrobiť 15 brigádnických hodín ročne .

Brigádnická činnosť a vodné toky

Nielen vodohospodári, ale aj rybári majú povinnosť strať sa o svoje revíri. Táto starostlivosť spočíva predovšetkým v údržbe vodných stavieb, ako brehov, hrádzí, výpustov, prepadov, ale aj samotných vodných plôch a ich okolia. Ďalšou dôležitou úlohou je vytváranie podmienok pre neres rýb a podieľanie sa na výlove chovných rybníkov, tokov alebo vypustených vodných diel pri ich údržbe a opravách (rybári by si mali uvedomiť, že rybia osádka bola a je dotovaná z ich peňazí).

Výrazné zásahy do vodných tokov (regulácia)

V poslednom období sa v dôsledku povodní pristúpilo k masívnemu regulovaniu vodných tokov. Keď sa prejdem popri zregulovanom toku je mi do plaču. Prečo? Pretože, mám pocit, že projekt robil niekto nekompetentný, mylne sa domnievajúci, že dobrá regulácia spočíva v rýchlom odtečení vody. Zabúda sa však na to, že voda je veľmi dôležitým prvkom našej prírody a prvoradým záujmom by malo byť jej udržiavanie v krajine. Povodne nie sú dôsledkom klimatických zmien, ale toho, že sme prestali robiť správne opatrenia. Odlesňovanie krajiny, nesprávne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy (napríklad len smer brázdy má veľmi veľký význam pre udržanie vody a jej prenikanie do podložia), výsadba plodín nezachytávajúcich vlahu, vysušovanie mokradí, uväznenie potokov a riek do hrádzi bez možnosti meandrovania a kľukatenia sa krajinou, zánik záplavových území (sihotí a mokradí), rybári prestali budovať kaskády a podobne. To všetko má za následok,nielen následné povodne, ale aj postupné znižovanie hladiny podzemných vôd.

Reguláciou sa rozumie u nás vyrovnávanie toku, spevňovanie (vydláždenie) brehov a dna, zvýšení ochrannej hrádze. Tieto sa robia predovšetkým na odvedenie vody v období jarného topenia sa snehu a letných prívalových zrážok. To takéto toky spĺňajú, avšak v prípade tzv. storočných vôd, keď ma extrémne množstvo vody pretiecť korytom, nastavajú často problémy s katastrofálnymi následkami. Nesprávnou reguláciou sa zvyšuje rýchlosť vodného toku, valiaca sa voda naberá na sile a svojou ničivou energiou ničí všetko čo jej stojí v ceste. To má za následok, že hladina vody sa postupne zvyšuje, až riečne koryto tento nápor nevydrží a rieka sa rozvodní. Ničivá sila vody je veľká a odplavuje aj mnohotonové objekty. Vtedy zisťujeme, že spevnenie brehov nie je dostačujúce a vo vidine regulácie sme zabudli na záplavové inundačné plochy. Pritom sú to plochy rozsiahlych oblastí pozdĺž tokov, do ktorých sa prebytočná voda v čase extrémnych prietokov rozlieva a zaplavuje ich a tým odľahči vlastné koryto, ktorým voda pozvoľna odteká. Postupne sme zničili lužné lesy, ktoré sú schopné odoberať obrovské množstvo vody a nedocenili sme úlohu suchých poldrov.To všetko sa odráža aj na stave populácii rýb a vodných živočíchov, ktorým tak bránime v rozmnožovaní na zatopených lúkach a pobrežných porastoch.

Údržba brehov

Mnohé z rybárskych organizácii obhospodarujú nielen stojaté, ale aj tečúce vody, kde by ich brigádnická činnosť mala smerovať predovšetkým do čistenia brehov od naplavených odpadkov, ktorých je pri vode z roka na rok viac a viac. Je to dôsledok nelegálnych skládok, ktorá vznikajú v blízkosti riek. Tieto nevytvárajú len rybári a kúpajúci sa, ale aj bežní občania, ktorí namiesto vyvezenia odpadu na zberný dvor, alebo legálnu skládku vyhodia vrecia s odpadom, alebo tento vysypú, kdekoľvek pri vode. Opravy a spevnenia brehov sú v kompetencii správcu vodného toku.

Údržba vzdutí

Na niektorých potokoch a tokoch sú vybudované vzdutia, ktoré predstavujú podstatnú prekážku vo vodnom toku. Ich účelom je zadržať obrovsky tlak vyvolaný valiacou sa vodou. Neudržované vzdutie môže pri svojom zlom technickom stave v čase povodni spôsobiť pri pretrhnutí záplavovú vlnu s ničivými následkami. Vzdutia a kaskády najmä na malých tokoch predstavujú pre športových rybárov veľakrát prakticky jedinú možnosť vytvorenia životných podmienok pre ryby a to vďaka zvýšeniu hladiny, vytváraniu jám, kde sa môže ryba ukryť a prekysličovaniu vody.Pri brigádnickej činnosti je dôležité zamerať sa predovšetkým na vyčistenie, budovanie a obnovenie funkčnosti kaskád.

Odbahnenie tokov

Ide o činnosť, ktorá je plne v kompetencii správcu toku. Rybárske organizácie nedisponujú mechanizmami a ani dostatkom finančných prostriedkov, ktoré by im to umožnili. K zabahneniu dochádza predovšetkým v miestach, kde klesá rýchlosť vodného toku. Najcitlivejšie miesta pre toto usadzovanie mechanických nečistôt sú úseky nad vzdutiami, v rozšírení vodných tokov a tiež pri vnútornom brehu riečneho ohybu. V dôsledku usadzovania vznikajú ostrovčeky a zúženia toku. Riešením je budovanie kaskád a využívanie sily vody v období topenia snehu a dažďov.

Brigádnická činnosť a stojaté vody

Pri údržbe stojatých vôd vznikajú obdobné problémy ako pri tečúcich vodách. Nemôžeme sa však až tak spoliehať na pomoc prírody. Jedna sa predovšetkým o údržbu brehov, hrádzi, prepadov, stavidiel, vodných nádrži, rybníkov a ich odbahňovanie.

Údržba hrádzí a bezpečnostných prepadov

Mnohé z rybárskych organizácii počas svojej existencie vybudovali nádrže a rybníky. Postupne však zistili, že ich vybudovanie bolo len začiatkom a o tieto sa treba starať. Rybník si vyžaduje pravidelnú kontrolu a údržbu hrádzi. Dôležite je všímať si napr. aj malé poškodenie v kamennom opevnení a prípadné intenzívnejšie odplavovanie častí hrádze. Podobne je to aj pri bezpečnostných prepadoch. Veľmi nebezpečná je pre hrádze a brehy činnosť vodných hlodavcov, ktoré svojimi dierami nebezpečne narušujú stabilitu brehov a hrádzi, ale aj porasty rastlín, kríkov a stromov, ktoré svojim koreňovým systémovom, môžu výrazne prispieť k ich destabilizácii. Brigádnická činnosť je potom zameraná predovšetkým na čistenie a opravu poškodených častí.

Údržba stavidiel a výpustov

Stavidla a výpusty sú zaťažene  tlakom zadržiavanej vody. Na stavidla sa používajú najmä vodorovne uložene a zámkami prepojené foršne z tvrdého dreva. Ak sú trvalo ponorené, ich životnosť je takmer neobmedzená. Tieto je však potrebné pravidelne kontrolovať a v prípade poškodenia ich vymeniť. Ich dobrá funkčnosť je dôležitá pri zlovovaní rybníkov a nádrží.

Odbahnenie rybníkov a vodných nádrží

Odbahnenie rybníkov a vodných nádrži je podobným problémom ako pri vodných tokoch.Bahno sa usadzuje na veľkej časti dna, pričom sa prirodzene posúva od brehov smerom do najhlbších miest rybníka alebo nádrže. Spočiatku je prínosom pre ryby, pretože v ňom žije veľké množstvo vodných živočíchov a rastie množstvo vodných rastlín, ktoré poskytujú rybám prirodzenú potravu. Rokmi sa však život v bahne redukuje a toto sa stáva neuživným a toxickým. Manuálne odstraňovanie je veľmi náročné a okrem použitia bágra je možné použiť aj vyhŕňanie pomocou buldozera. Obe možnosti sú finančne náročné. Pre predĺženie životnosti, je vhodné v čase realizácie vytvoriť na prítoku tzv. kalovú jamu, kde sa časť kalov zachytáva. Pri rybníkoch sa nedá využiť vyplavenie pomocou snehových alebo dažďových vôd. V praxi som sa stretol s prípadom, keď majiteľ rybníka pomocou motorového člna a kotvy narušil bahno, ktoré následne po vypustení rybníka za pomoci hasičov vyplavoval von. Nešlo o veľkú vodnú plochu a takýto spôsob odbahnenia bol postačujúci.